26 Cdo 3822/2015
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 3822/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné SIMIX, spol. s r. o. , se sídlem v Praze, Sekaninova 485/18, identifikační číslo osoby 45794481, zastoupené JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze, Sokolská 1788/60, proti povinnému B. Š., P., t. č. ve Vazební věznici Praha Pankrác, pro 2 579 391,60 Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na zastavení exekuce ze dne 6. 4. 2014, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 54 EXE 1517/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2014, č. j. 14 Co 382/2014-111, takto:
Dovolací řízení se zastavuje . Odůvodnění:
Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 8. 2014, č. j. 54 EXE 1517/2012-93, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Proto jej Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 13. 1. 2015, č. j. 54 EXE 1517/2012-127, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesením ze dne 12. 5. 2015, č. j. 54 EXE 1517/2012-148, Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žádost povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil usnesením ze dne 15. 6. 2015, č. j. 14 Co 222/2015-155, jež nabylo právní moci 16. 7. 2015. Následně Obvodní soud pro Prahu 2 dovolatele usnesením ze dne 23. 7. 2015, č. j. 54 EXE 1517/2012-157, opakovaně vyzval, aby si ve lhůtě 7 dnů od doručení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že nebude-li zastoupen advokátem, soud dovolací řízení zastaví. Usnesení povinný osobně převzal 30. 7. 2015, avšak výzvě nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. října 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu