26 Cdo 3810/2009
Datum rozhodnutí: 20.01.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 3810/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně L. S. S ., proti žalovanému S. b. d. H ., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp.zn. 40 Nc 465/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. února 2009, č.j. 12 Co 45/2009-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Přerově (soud prvního stupně) usnesením ze dne 14. 10. 2008, č. j. 40 Nc 465/2008-13, odmítl podání žalobkyně ze dne 20. 5. 2008; dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci (soud odvolací) usnesením ze dne 26. 2. 2009, č. j. 12 Co 45/2009-21, potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně nezastoupena advokátem dovolání.

Podle čl. II bodu 12. věty před středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 26. února 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením ze dne 22. 6. 2009, č. j. 40 Nc 465/2008-27, soudem prvního stupně vyzvána, aby si ve lhůtě sedmi dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2010


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu