26 Cdo 3760/2015
Datum rozhodnutí: 30.09.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013
26 Cdo 3760/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Z. V. , zastoupeného JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem v Brně, Křížová 96/18, proti povinnému Bc. K. O. , za účasti manželky povinného Mgr. O. O. , pro 49 016,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 111 EXE 928/2010, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 4. 2015, č. j. 20 Co 465/2014-118, takto:

I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Brně výrokem I. v záhlaví označeného rozhodnutí potvrdil usnesení ze dne 29. 4. 2014, č. j. 111 EXE 928/2010-103, kterým Městský soud v Brně zastavil exekuci, nařízenou svým usnesením ze dne 22. 6. 2010, č. j. 111 EXE 928/2010-25, v rozsahu exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem JUDr. Karlem Urbanem, Exekutorský úřad Brno-město, ze dne 13. 3. 2014, č. j. 97 EX 9429/09-81, kterým bylo rozhodnuto o provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného, vedeného u peněžního ústavu Československá obchodní banka, a. s. (výrok I.), do právní moci tohoto usnesení odložil provedení exekuce v rozsahu předmětného exekučního příkazu (výrok II.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.); dále výrokem II. žádnému z účastníků ani manželce povinného nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, a to v rozsahu, ve kterém odvolací soud výrokem I. potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž byla exekuce částečně zastavena (výrok I. rozhodnutí soudu prvního stupně).
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.]. Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. září 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu