26 Cdo 3758/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 103 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243e o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3758/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné KasGroup s. r. o. se sídlem v Karlových Varech, Bulharská č. 740/5, identifikační číslo osoby 28015576, zastoupené Mgr. Michalem Vostřelem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, T. G. Masaryka č. 937/30, proti povinné P. V. , pro 54 400 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL. M., Exekutorský úřad Litoměřice, pod sp. zn. 124 EX 13221/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. května 2015, č. j. 18 Co 202/2015-24, takto:

Usnesení krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:


Na základě návrhu oprávněné ze dne 18. prosince 2014 soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL. M., Exekutorský úřad Litoměřice (dále jen soudní exekutor ), usnesením ze dne 4. února 2015, č. j. 124 EX 13221/13-91, podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř ), ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ex. řád ), zcela zastavil exekuci, jejímž provedením byl pověřen pověřením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. září 2013, sp. zn. 25 EXE 1835/2013, žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení a oprávněné uložil nahradit soudnímu exekutorovi náklady řízení ve výši 4 005,65 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

K odvolání oprávněné Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 20. května 2015, č. j. 18 Co 202/2015-14, usnesení soudního exekutora potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů odvolacího řízení. Uvedl, že návrh na nařízení exekuce podal za oprávněnou jednatel A. K. Podáním, doručeným soudnímu exekutorovi dne 22. prosince 2014, vzala oprávněná zastoupená jednatelem T. V. N., svůj návrh na nařízení exekuce zpět. Toto podání bylo soudním exekutorem posouzeno jako návrh na zastavení exekuce. Vzhledem k tomu, že zastavení exekuce navrhla oprávněná, soudní exekutor návrhu zcela vyhověl. Ohledně námitky oprávněné, podle které se T. V. N. nikdy nestal jednatelem, dospěl k závěru, že tato není důvodná, neboť z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že oprávněná má dva jednatele, z nichž každý je oprávněn jednat ve všech věcech týkajících se oprávněné samostatně. T. V. N. se stal jednatelem dne 12. srpna 2014 a v době kdy udělil plnou moc právní zástupkyni (dne 10. prosince 2014), prostřednictvím které podal návrh na zastavení exekuce, jednatelem stále byl a mohl jednat samostatně za oprávněnou.

Usnesení odvolacího soudu napadla oprávněná v celém rozsahu dovoláním, v němž (mimo jiné) namítá, že osoba T. V. N. se stala společníkem a následně i jednatelem oprávněné na základě podvodného jednání, když smlouva o převodu podílu i rozhodnutí společníka o jmenování osoby T. V. N. do funkce jednatele byly opatřeny falzifikáty ověřovacích doložek a jsou tudíž neplatné. Odkazuje přitom na spis Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje sp. zn. KRPK-84514-47/TČ-2014-190381, kterým se odvolací soud podle názoru dovolatelky nezabýval a z něhož vyplývá, že podpisy na návrhu na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku , smlouvě o převodu obchodního podílu , rozhodnutí společníka a protokolu o předání dokumentů a pokladny nebyly ověřeny u pošty Praha 5 a ověřovací doložky jsou tak zřejmě padělky . Z uvedeného důvodu proto T. V. N. nebyl oprávněn zmocnit právní zástupkyni k podání návrhu na zastavení exekuce. Navrhuje, aby dovolací soud usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. května 2015, č. j. 18 Co 202/2015-24, změnil tak, že usnesení soudního exekutora se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243 odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 ex. řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř. výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení.

Podle ustanovení § 103 o. s. ř. kdykoliv za řízení soud přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

V posuzované věci soudní exekutor rozhodl o zastavení exekuce na základě návrhu oprávněné ze dne 18. prosince 2014, který podala právní zástupkyně oprávněné na základě plné moci, jíž ji za oprávněnou udělil jednatel T. V. N. dne 10. prosince 2014. Podle výpisu z obchodního rejstříku měla oprávněná v prosinci 2014 dva jednatele a každý z nich byl oprávněn jednat ve všech věcech jménem společnosti samostatně. Jedním z těchto jednatelů byl i T. V. N. Oprávněná v odvolání namítala, že v její společnosti došlo ohledně převodu obchodního podílu na společníka a následně i jednatele T. V. N. k podvodnému jednání, vzhledem k němuž se tato osoba nikdy nestala společníkem ani jednatelem oprávněné a nebyla tudíž oprávněna zmocnit právní zástupkyni mimo jiné k podání návrhu na úplné zastavení exekuce. Ohledně podvodného jednání osoby jednatele T. V. N. bylo zahájeno trestní řízení u Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pod sp. zn. KRPK-84514-47/TČ-2014-190381.

Návrh na zastavení exekuce je procesním úkonem účastníka řízení. Jestliže je tímto účastníkem právnická osoba, může vykonávat procesní práva a povinnosti jen prostřednictvím fyzické osoby. Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. za právnickou osobu jedná a) její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen. Podle ustanovení § 21 odst. 5 o. s. ř. musí každý, kdo jedná za právnickou osobu, své oprávnění prokázat. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba. Jednal-li za právnickou osobu někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn, jde o odstranitelný nedostatek podmínky řízení ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. Jestliže pak osoba, která nebyla oprávněna za právnickou osobu jednat, za ni podala opravný prostředek, a jestliže statutární orgán této právnické osoby ani dodatečně tento procesní úkon neschválí, soud řízení o takovém podání zastaví (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. ledna 1998, sp. zn. 1 Odon 60/97, uveřejněné pod číslem 64/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z uvedeného pro tuto věc vyplývá, že pokud odvolací soud při posouzení oprávněnosti osoby jednatele T. V. N. jednat za oprávněnou vycházel pouze z výpisu z obchodního rejstříku, podle kterého je jedním z jednatelů, kteří jsou ve všech věcech jménem oprávněné oprávněni jednat samostatně, je i T. V. N., aniž by se blíže zabýval námitkou oprávněné, že ohledně této osoby vzhledem k zahájenému trestnímu řízení není na jisto postaveno, že mohla za oprávněnou právní jednání včetně návrhu na zastavení exekuce skutečně učinit, je jeho právní posouzení neúplné (a předčasné), a tudíž (zatím) i nesprávné; Nejvyšší soud České republiky je proto podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; v novém rozhodnutí o věci rozhodne odvolací soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu