26 Cdo 3737/2007
Datum rozhodnutí: 24.04.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 3737/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce P. S., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému Ing. M. K., zastoupenému advokátem, o určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění náhradního bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 12 C 128/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 2007, č. j. 14 Co 232/2007-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karlových Varech (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 31. ledna 2007, č. j. 12 C 128/2006-41, vyhověl žalobě a určil, že povinnost žalovaného vyklidit a vyklizený žalobci předat byt č. 3 o velikosti 3+1 ve druhém nadzemním podlaží v domě pod adresou K. V., Americká č. p. 266, č. orientační 16, uložená rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 12. 1995, č. j. 10 C 178/95-23, není nadále vázána na podmínku zajištění náhradního bytu ani na podmínku přidělení náhradního bytu (výrok I.) a rozhodl, že žalovaný je povinen vyklidit a vyklizený žalobci předat byt č. 3 o velikosti 3+1 ve druhém nadzemním podlaží v domě pod adresou K. V., Americká č. p. 266, č. orientační 16 ve lhůtě do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok II.) a konečně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 31. května 2007, č.j. 14 Co 232/2007-75, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl (výrok I.); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů (výroky II. a III.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 18. března 2008 vzal žalobce dovolání zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. , vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř. a o skutečnost, že žalobce, který by měl vůči žalovanému právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, protože vzal dovolání zpět pro chování žalovaného, se práva na náhradu těchto nákladů vzdal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2008

JUDr. Miroslav F e r á k

předseda senátu