26 Cdo 3708/2015
Datum rozhodnutí: 12.10.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 243b o. s. ř.26 Cdo 3708/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, IČO 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti povinnému V. H. , pro 964 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 35 Nc 1318/2008, o odvolání povinného proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. dubna 2015, č. j. 26 Cdo 1328/2015
-205, takto:

I. Řízení o odvolání povinného proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. dubna 2015, č. j. 26 Cdo 1328/2015-205, se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:
Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud") usnesením ze dne 8. 4. 2015, č. j. 26 Cdo 1328/2015-205, zastavil řízení o odvolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 1. 2015, č. j. 66 Co 34/2014-174.

Uvedené usnesení Nejvyššího soudu napadl povinný nejasným podáním ze dne 20. 5. 2015, označeným jako odvolání .

Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání povinného ze dne 20. 5. 2015 musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."), účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů; o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud (§ 10 o. s. ř.).

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí dovolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 139, ročník 2002).

Protože zde není - jak výše uvedeno - soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání povinného proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, č. j. 26 Cdo 1267/2015-205, Nejvyšší soud řízení o tomto podání povinného zastavil (§ 243b, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný, který z procesního hlediska zavinil, že řízení o jeho podání bylo zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a oprávněné žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. října 2015
JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu