26 Cdo 3706/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 3706/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně V. K ., zastoupené JUDr. Janem Vokálem, advokátem se sídlem Brně, Bratislavská 12, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu , IČ: 44992785, se sídlem úřadu v Brně, Dominikánské nám. 1, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a o vzájemné žalobě o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 343/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. ledna 2009, č. j. 19 Co 54/2008-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podala, vzala žalobkyně písemným podáním ze dne 9. června 2010 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o. s. ř. ), zastavil. Žalovanému by podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. náležela náhrada nákladů dovolacího řízení, ty mu však nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. června 2010


JUDr. Marie Rezková, v. r. předsedkyně senátu