26 Cdo 3671/2015
Datum rozhodnutí: 18.01.2016
Dotčené předpisy: § 241a o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3671/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné A. K. , zastoupené Mgr. Michalem Novákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Fibichova 1141/2, proti povinným 1) D. B. , 2) J. B. , zastoupeným Mgr. Romanem Bednaříkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Velká 64/21 pro vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 55 EXE 711/2011, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. března 2015, č. j. 9 Co 231/2015-195, a proti usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 3. prosince 2014, č. j. 55 EXE 711/2011-183, takto:

I. Dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2015, č. j. 9 Co 231/2015-195, se odmítá .
II. Řízení o dovolání povinných proti usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 3. 12. 2014, č. j. 55 EXE 711/2011-183, se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2015, č. j. 9 Co 231/2015-195, odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o. s. ř. ), neboť dovolatelé v něm nevylíčili, v čem spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a o. s. ř.), a nevymezili dovolací důvod způsobem uvedeným v § 241a odst. 3 o. s. ř. Z dovolání musí být zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v § 237 o. s. ř. je dle názoru dovolatelů splněn (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolateli namítané vady řízení nemohou samy o sobě dovolací důvod či předpoklad přípustnosti dovolání založit. Za tohoto stavu dovolání povinných trpí vadou obsahu, kterou po uplynutí lhůty k dovolání (§ 240 o. s. ř.) nelze odstranit (srov. § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.) a pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Povinní napadli dovoláním výslovně také usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 3. 12. 2014, č. j. 55 EXE 711/2011-183. Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Není-li tak k možnému přezkoumání takového rozhodnutí vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2016


JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu