26 Cdo 3639/2015
Datum rozhodnutí: 01.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3639/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobkyně A. G. , N., zastoupené JUDr. Jiřím Sobotkou, advokátem se sídlem v Nymburce, Palackého třída č. 223/5, proti žalovaným 1) L. D. , M., 2) R. H. , L. n. C., zastoupeným JUDr. Bohuslavem Sedlatým, advokátem se sídlem v Nymburce, Boleslavská č. 137, o vyloučení nemovitých věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 12 C 24/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 20 Co 458/2014-60, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 20 Co 458/2014-60, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, neboť dovolání především nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, když v dovolání namítá pouze nezjišťování naléhavého právního zájmu odvolacím soudem (§ 80 o. s. ř.), což nebylo předmětem odvolacího řízení. V dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. září 2015 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu