26 Cdo 3605/2009
Datum rozhodnutí: 30.09.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 3605/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce statutárního města B., proti žalované D. G., zastoupené advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 140/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. března 2009, č. j. 19 Co 475/2008-70, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podala, vzala žalovaná písemným podáním ze dne 24. července 2009 zpět.


Podle čl. II bodu 12 věty před středníkem zákona č. 7/2009, kterým se mění zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno 18. 3. 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.


Nejvyšší soud jako soud dovolací proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první občanského soudního řádu, neboť žalobci, kterému by jejich náhrada příslušela, náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. září 2009


JUDr. Marie R e z k o v á, v. r.


předsedkyně senátu