26 Cdo 3590/2015
Datum rozhodnutí: 18.01.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3590/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného R. Š. , zastoupeného Mgr. Pavlem Otipkou , advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní 1794/17, proti povinnému K. M. , zastoupeného Mgr. Evou Budínovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Dobrovského 724, pro dlužné výživné 39.650 Kč a běžné výživné 700 Kč měsíčně, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 EXE 5561/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. května 2014, č. j. 66 Co 320/2014-64, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Povinný nezastoupen advokátem napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2014, č. j. 66 Co 320/2014-64, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13. 3. 2014, č. j. 29 EXE 5561/2013-34, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce ze dne 10. 11. 2013.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročníku 2000, pod číslem 64). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Povinný (nezastoupen advokátem) podal u soudu prvního stupně včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, usnesením ze dne 19. 2. 2015, č. j. 29 EXE 5561/2013-116, mu soud prvního stupně ustanovil pro dovolací řízení zástupcem advokátku Mgr. Evu Budínovou. Ustanovená advokátka ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.) počítané od právní moci usnesení soudu prvního stupně (tj. od 12. 3. 2015) dovolání sepsané povinným nenahradila vlastním podáním, toto podání nedoplnila a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnila.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2016

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu