26 Cdo 3570/2007
Datum rozhodnutí: 24.09.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 3570/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně ČR S. v. b. f. P., zastoupené advokátkou, proti žalovanému Ing. J. O., o 41.915,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 4 C 224/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 24. května 2007, č. j. 22 Co 236/2007-46, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Svitavách (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 31. ledna 2007, č. j. 4 C 224/2006-30, zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen zaplatil žalobkyni částku 41.915,- Kč s tam uvedeným příslušenstvím v podobě poplatku z prodlení a rozhodl o nákladech řízení účastníků.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 24. května 2007, č. j. 22 Co 236/2007-46, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 17. srpna 2009 vzala zpět.


Podle čl. II bodu 12. věty před středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 24. května 2007, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o. s. ř. ).


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. září 2009


JUDr. Miroslav F e r á k, v. r.


předseda senátu