26 Cdo 3567/2014
Datum rozhodnutí: 11.02.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 3567/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně 1. brněnské investiční, a. s. , se sídlem Brno, Štefánikova 7, IČ 25591584, zastoupené JUDr. Milanem Zábržem, advokátem se sídlem Brno, Veveří 486/57, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu , se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, IČO 44992785, zastoupenému JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Brno, Bubeníčkova 502/42, za účasti Brněnských komunikací, a. s., se sídlem Brno, Renneská třída 787/1a, IČO 60733098, jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, zastoupené JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem Brno, Bubeníčkova 502/42, o určení existence nájemního vztahu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 54 C 47/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. ledna 2014, č. j. 37 Co 15/2014-64, takto:

I. Dovolání se odmítá .

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému a vedlejší účastnici, oprávněným společně a nerozdílně, na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.203,- Kč, k rukám JUDr. Radka Ondruše, advokáta se sídlem Brno, Bubeníčkova 502/42, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně (zastoupena advokátem) podala včasné dovolání proti usnesení ze dne 28. 1. 2014, č. j. 37 Co 15/2014-64, kterým Krajský soud v Brně (odvolací soud) potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 31. 10. 2013, č. j. 54 C 47/2013-21, ve výroku o zastavení řízení (pro překážku litispendence), změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), což je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění nelze v dovolacím řízení pokračovat. K doplňkům dovolání doručeným soudu prvního stupně dne 22. 5. 2014, 28. 5. 2014, 5. 6. 2014 a 19. 6. 2014, tj. po uplynutí dovolací lhůty stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř., která skončila dne 22. 4. 2014, nelze přihlížet.

Způsobilým vymezením přípustnosti dovolání není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř. a ani sdělení, že usnesení odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam . Takováto specifikace zmíněné obsahové náležitosti totiž nevystihuje žádné ze čtyř kritérií přípustnosti dovolání taxativně vypočtených v citovaném ustanovení. Dovolací soud po přihlédnutí k obsahu spisu nesdílí ani názor žalobkyně ohledně překážky litispendence, že v projednávané věci (na rozdíl od věci vedené pod sp. zn. 36 C 175/2009) je meritem řízení žalobní návrh o určení existence nájemního vztahu na základě institutu vydržení v dobré víře k jiné nemovitosti a to pozemku pod stavbou účelové komunikace Pohořelec .

Dovolací soud dále nepřehlédl sdělení dovolatelky, že její dovolání směřuje do všech výroků napadeného usnesení odvolacího soudu, tj. i proti jeho nákladovým výrokům. Ani ve vztahu k nákladovým výrokům však dovolatelka s přihlédnutím k obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) v rozporu s ustanoveními § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a ani v tomto ohledu nevymezila žádné důvody dovolání.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, mohou se oprávnění domáhat soudního výkonu rozhodnutí (exekuce)

V Brně dne 11. února 2015
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu