26 Cdo 3552/2015
Datum rozhodnutí: 01.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3552/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného M. B. , zastoupeného JUDr. Karlem Kavalírem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Buzulucká č. 431, proti povinnému D. K. , pro 1 250 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 20 EXE 2869/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 18. března 2015, č. j. 18 Co 80/2013-202, takto:

Dovolání povinného se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 18. března 2015, č. j. 18 Co 80/2013-202, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu; namítá, jak provedené důkazy jím byly hodnoceny, a ke kterým důkazům přihlížel a že neprovedl k hodnocení skutkového stavu jím další navrhované důkazy), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu