26 Cdo 3551/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 218 písm. b) o. s. ř.26 Cdo 3551/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného V. K. , proti povinnému V. Š. , pro 20 800 Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 63230/14, o dovolání J. K., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 23. března 2015, č. j. 27 Co 198/2015-20, takto:
I. Dovolání J. K. se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání matky oprávněného podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)
dále jen o. s. ř., odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), neboť dovolatelka - matka oprávněného - není účastníkem řízení, a tedy není k podání dovolání v projednávané věci oprávněna.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu