26 Cdo 3540/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
26 Cdo 3540/2010
26 Cdo 3978/2010
26 Cdo 3979/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Bytového družstva Bronzová 2013 - 2014 , IČ: 27616584, se sídlem v Praze 5, Bronzová 2014/9, proti žalovaným: 1) M. M., zastoupenému Mgr. Michaelou Tvrzskou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Slávy Horníčka 252/14 , a 2) B. M. , o 104.857,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 35 C 48/2006, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. prosince 2008, č. j. 25 Co 601/2008-248, a dovolání žalovaného proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2009, č. j. 25 Co 351/2009-268, a ze dne 15. července 2010, č. j. 25 Co 119/2010-316, takto:

I. Dovolání se odmítají .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) rozsudkem pro zmeškání ze dne 12. 12. 2006, č. j. 35 C 48/2005-91, žalovaným uložil, aby zaplatili žalobci částku 104.857,- Kč s poplatkem z prodlení do tří dnů od první moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení.

Proti tomuto rozsudku podali žalovaní odvolání.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 11. 2008, č. j. 35 C 48/2006-239, byla zamítnuta žádost žalovaných o přiznání osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalovaných Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 29. 12. 2008, č. j. 25 Co 601/2008-248, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dovolání žalovaných proti tomuto usnesení odvolacího soudu není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002, uveřejněné pod č. 152 v časopisu Soudní judikatura, sešit č. 8, ročník 2002).

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 2. 2009, č. j. 35 C 48/2006-253, bylo zastaveno odvolací řízení proti rozsudku soudu prvního stupně z 12. 12. 2006, č. j. 35 C 48/2006-91, pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodnuto o nákladech řízení. K odvolání žalovaných Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 26. 8. 2009, č. j. 25 Co 351/2009-268, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Dovolání žalovaného proti tomuto usnesení odvolacího soudu není rovněž přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2007, sp. zn. 21 Cdo 933/2006, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné pod č. 102 v časopise Soudní judikatura, ročník 2002).


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 8. 2007, č. j. 35 C 48/2006-109, ve znění opravného usnesení ze dne 13. 3. 2008, č. j. 35 C 48/2006-209, byl zamítnut návrh žalovaných na zrušení rozsudku pro zmeškání soudu prvního stupně z 12. 12. 2006, č. j. 35 C 48/2006-91. K odvolání žalovaných Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 15. 7. 2010, č. j. 25 Co 119/2010-316, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dovolání žalovaného proti tomuto usnesení odvolacího soudu není přípustné (obdobně usnesení Nejvyššího soudu z 26. 4. 2006, sp. zn. 25 Cdo 755/2006, uveřejněné pod č. 67 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2008).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl, a to dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2008, č. j. 25 Co 601/2008-248, podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (čl. II, bod 12. tohoto zákona) a další dvě dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. ve znění uvedené novely.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání byla odmítnuta a žalobci náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2010

JUDr. Marie Rezková, v. r.
předsedkyně senátu