26 Cdo 3528/2006
Datum rozhodnutí: 30.01.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 3528/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce hlavního města P., zast. advokátem, proti žalované M. F., zast. advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 2/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. února 2006, č. j. 18 Co 574/2005-61, takto:

I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 3. února 2006, č.j. 18 Co 574/2005-61, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 6. září 2005, č. j. 7 C 2/2002-42, jimž bylo přivoleno k výpovědi z nájmu bytu č. 7 o velikosti 1+1 s přísl., I. kategorie, ve II. patře č. p. 828, v Praze 9, katastrální území Č. M., ulice Dygrýnova, dané žalobcem žalované, s tím, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, dále žalované uložil povinnost předmětný byt vyklidit a vyklizený žalobci odevzdat do patnácti dnů od zajištění náhradního ubytování a rozhodl o nákladech řízení; odvolací soud současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Podáním ze dne 24. března 2006, nazvaným dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 2. 2006, č. j. 18 Co 574/2005-61 napadla žalovaná výše uvedený rozsudek odvolacího soudu a uvedla pouze to, že rozhodnutí napadá v plném rozsahu a požaduje, aby dovolací soud odročil projednání dovolání do doby, kdy řádně doplněné podání zašle advokát, o jehož určení požádala Českou advokátní komoru, neboť je nemajetná a sama si vlastními finančními prostředky nemůže zajistit právní zastoupení.


Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 23. 8. 2006, č. j. 7 C 2/2002-83, ustanovil žalované k ochraně jejích zájmů zástupce JUDr. J. K., advokáta se sídlem v P. 9, Zdoňovská 17. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 9.2006.


Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 31. 10. 2006, č. j. 7 C 2/2002-85, doručeným právnímu zástupci žalované dne 16. 11. 2006, žalovanou vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení písemně doplnila své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, které nemá náležitosti stanovené § 241a o.s.ř., neboť neobsahuje náležitosti stanovené § 42 odst. 4 o.s.ř., není uvedeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a z jakých důvodů, není uveden dovolací důvod (§ 241a odst. 2 o.s.ř.) a rovněž čeho se dovolatelka domáhá (dovolací návrh).


Žalovaná a ani její právní zástupce ve lhůtě dle ust. § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o.s.ř. (tj. do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí o ustanovení advokáta) a ani ve stanovené lhůtě, nedostatky podání ze dne 24. 3. 2006 neodstranili a neučinili tak ani do doby vydání tohoto usnesení.


Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popř. které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).


V posuzované věci, jak již bylo shora uvedeno, žalovaná své podání ze dne 24. 3. 2006 nedoplnila tak, aby mělo všechny náležitosti návrhu na zahájení dovolacího řízení, zejména neuvedla, z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá a jaké důkazy by měly být provedeny.


Z toho je zřejmé, že nebyly odstraněny nedostatky náležitostí návrhu na zahájení dovolacího řízení, včetně toho, že dovolání nebylo sepsáno advokátem, popř. soudem ustanovený advokát se s ním neztotožnil nebo ho nedoplnil.


V usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 31. 10. 2006, č. j. 7 C 2/2002-85, nebyla žalovaná náležitě poučena o důsledcích nesplnění výzvy, a to o zastavení dovolacího řízení, ovšem tato vada řízení za situace, kdy žalované byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 8. 2006, č. j. 7 C 2/2002-83, ustanoven advokát a uplynula již lhůta pro podání dovolání advokátem (§ 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o.s.ř.), nemůže mít již právní význam, neboť ho nelze napravit.


Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o.s.ř. dovolání odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci žádné náklady v řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. ledna 2007


JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.


předseda senátu