26 Cdo 3458/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3458/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému J. P. , pro 189 297 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 31 E 94/2011, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2013, č. j. 20 Co 419/2013-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 26. 1. 2011, č. j. 31 E 94/2011-6, kterým Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil podle platebního výměru VZP ČR, Krajské pobočky pro hlavní město Prahu ze dne 14. 9. 2007, č. 2140709790, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 189 297 Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení; dále žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Mimo jiné uvedl, že nemajetnost povinného může být zvažována pouze jako důvod k zastavení výkonu rozhodnutí (v tomto směru může povinný podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí).

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Proto jej Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 24. 2. 2014, č. j. 31 E 94/2011-38, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesením ze dne 20. 4. 2015, č. j. 31 E 94/2011-53, pravomocným ke dni 12. 5. 2015, Obvodní soud pro Prahu 10 zamítl žádost povinného na ustanovení právního zástupce pro řízení o dovolání.

Protože k odstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu