26 Cdo 3420/2006
Datum rozhodnutí: 01.02.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 3420/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobců a) K. Š. a b) L. Š., zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) V. K. a 2) J. K., o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 301/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 20. června 2006, č. j. 36 Co 150/2006-76, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Děčíně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 22. září 2005, č. j. 13 C 301/2004-32, vyhověl žalobě a výrokem I. uložil žalovaným povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobcům do 15 dnů po zajištění náhradního bytu rodinný dům č. p. 118 v ulici O., D. XXI H. O., spolu se stavební parcelou č. 776 a pozemkem č. 1413/1, vše zapsáno na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ú. k., katastrální pracoviště D., pro k. ú. H. O., obec D. (dále jen předmětné nemovitosti , resp. nemovitosti ), a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.).


K odvolání všech účastníků řízení Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 20. června 2006, č. j. 36 Co 150/2006-76, citovaný rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výroku I. tak, že žalovaným uložil povinnost vyklidit předmětné nemovitosti do jednoho měsíce od právní moci rozsudku, jinak jej potvrdil; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů.


Rozsudek odvolacího soudu byl žalovaným doručen dne 3. srpna 2006. Žalovaní nezastoupeni advokátem dne 26. září 2006 soudu prvního stupně doručili podání označené jako Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Liberci, č. j. 36 Co 150/2006-76, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně , které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) považovat za dovolání proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřili nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).


Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzických osob, které nemají právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. září 2006, č. j. 13 C 301/2004-84, vyzváni, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byli poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se jim rovněž poučení, že pro účely podání dovolání mohou u soudu prvního stupně požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, mají-li za to, že jsou u nich splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, popř. že mohou požádat Českou advokátní komoru, aby jim advokáta určila. Usnesení s výzvou bylo dovolatelům doručeno dne 4. října 2006, avšak na výzvu nikterak nereagovali.


Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobcům v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měli jinak právo proti žalovaným, kteří procesně zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 1. února 2007


JUDr. Miroslav Ferák, v. r.


předseda senátu