26 Cdo 3414/2009
Datum rozhodnutí: 30.09.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 3414/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce JUDr. J. S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému L. Č. r. s. p., o zaplacení částky 34.635,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 19 C 107/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. února 2009, č. j. 21 Co 665/2008-156, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podal, vzal žalobce písemným podáním ze dne 6. srpna 2009 zpět.


Podle čl. II bodu 12 věty před středníkem zákona č. 7/2009, kterým se mění zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno 25. 2. 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první občanského soudního řádu, neboť žalovanému, kterému by jejich náhrada příslušela, náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. září 2009


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu