26 Cdo 3413/2012
Datum rozhodnutí: 19.03.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241 odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 3413/2012
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce KAREL HOLOUBEK Trade Group, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, zastoupeného JUDr. Martinou Holoubkovou, advokátkou se sídlem Karlovy Vary, Chebská 355/49, proti žalované GREEN LION - spol. s r.o. , se sídlem Praha 9, Jasenná 8, zastoupenému JUDr. Petrem Kalenským, advokátem se sídlem Praha 2, Hálkova 2, o vyklizení nebytových prostor, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 12 C 161/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. března 2011, č.j. 11 Co 510/2010-237, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 16. 3. 2011, č.j. 11 Co 510/2010-237, potvrdil rozsudek ze dne 2. 6. 2010, č.j. 12 C 161/2007-210, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 (soudu prvního stupně), uložil žalované povinnost vyklidit nebytové prostory v rozsudku specifikované do 15 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) včasné dovolání.
Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2012 (srov. čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) dále též jen o.s.ř. , není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel - právnická osoba (nejedná-li za ni osoba uvedená v § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání) zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co dovolatel sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp.zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod číslem 64 v časopise Soudní judikatura 6/2000). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
V posuzované věci podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dne 20. 6. 2011 včasné dovolání a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 9. 2011, č.j. 12 C 161/2007-249, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 2. 1. 2012, č.j. 11 Co 578/2011-259, jež nabylo právní moci dne 1. 2. 2012, byla její žádost zamítnuta. Usnesením ze dne 1. 3. 2012, č.j. 12 C 161/2007-272, jež bylo žalované doručeno dne 21. 3. 2012, byla vyzvána, aby si ve lhůtě jednoho měsíce zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Podáním doručeným soudu dne 24. 4. 2012 požádala o prodloužení lhůty do 31. 5. 2012. Dne 26. 6. 2012 pak podala na poštu dovolání sepsané advokátem JUDr. Petrem Kalenským. Plnou moc udělenou mu pro zastupování předložil jmenovaný advokát až na výzvu soudu dne 23. 7. 2012.
Z uvedeného vyplývá, že zvolený advokát ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o.s.ř.), ani ve lhůtě stanovené mu soudem prvního stupně, dovolání sepsané žalovanou nenahradil vlastním podáním, nedoplnil je a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil. Přitom k dovolání podanému u soudu téměř po čtyřech měsících od právní moci usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta, nelze přihlížet.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o.s.ř. splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení Ústavní soud České republiky odmítl usnesením ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. března 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu