26 Cdo 3404/2011
Datum rozhodnutí: 12.07.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
26 Cdo 3404/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Čs. legií 5, proti žalované K. L., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 33 C 211/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. dubna 2011, č.j. 11 Co 150/2011-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 26. 4. 2011, č. j. 11 Co 150/2011-40, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě (soudu prvního stupně) ze dne 21. 12. 2010, č.j. 33 C 211/2010-23, kterým byla žalované uložena povinnost vyklidit byt tam specifikovaný do 15 dnů od právní moci rozsudku a rozhodnuto o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Vzhledem k tomu, že dovolatelka, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla soudem prvního stupně (usnesením ze dne 22. 7. 2011, č.j. 33 C 211/2010-50) vyzvána, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.
Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


V Brně dne 12. července 2012


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu