26 Cdo 3390/2013
Datum rozhodnutí: 16.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3390/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 808 811 , se sídlem v Mladé Boleslavi, U Stadionu 808, IČO: 27253163, zastoupeného JUDr. Vladimírou Feistauerovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Čechova 1267, proti žalovanému Ing. P. B. , o zaplacení částky 105.078,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 9 C 73/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. července 2013, č. j. 25 Co 317/2013-266, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Mladé Boleslavi rozsudkem ze dne 20. 3. 2013, č. j. 9 C 73/2010-243, uložil žalovanému zaplatit částku 92.507,- Kč s úroky z prodlení, a náklady řízení. Napadeným usnesením Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc postoupil Krajskému soudu v Praze jako soudu věcně příslušnému.
Dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), což je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. ledna 2014
JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu