26 Cdo 3377/2014
Datum rozhodnutí: 26.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3377/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně ABF, a. s. , se sídlem v Praze 9 Proseku, Mimoňská 645, IČO: 63080575, zastoupené Mgr. Davidem Belhou, advokátem se sídlem v Praze 5 Smíchově, Janáčkovo nábřeží 1153/13, proti žalované PVA servis s. r. o. v likvidaci , se sídlem v Praze Letňanech, Beranových 667, IČO: 26479664, zastoupené Mgr. Jaroslavem Dvořákem, advokátem se sídlem v Kladně, Gorkého 502, o vyklizení nemovitosti a o vzájemném návrhu žalované na určení podnájemního práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 52 C 88/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2014, č. j. 13 Co 196/2013-241, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:
Žalovaná vzala zpět dovolání podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2014, č. j. 13 Co 196/2013-241.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.
dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. ledna 2015 JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu