26 Cdo 3339/2015
Datum rozhodnutí: 08.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3339/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně CPI BYTY, a.s. , se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Vladislavova 1390/17, IČO: 26228700, zastoupené JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Purkyňova 2121/3, proti žalované V. Š. , o určení výše nájemného a o vzájemné žalobě žalované na zaplacení částky 5.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 20 C 165/2011, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2013, č. j. 71 Co 264/2013-151, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze 14. srpna 2013, č. j. 71 Co 264/2013-151, potvrdil usnesení ze dne 29. května 2013, č. j. 20 C 165/2011-117, jímž jí Okresní soud ve Frýdku Místku (soud prvního stupně) nepřiznal osvobození od soudních poplatků pro řízení o její vzájemné žalobě na zaplacení částky 5.000.000,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (dovolatelka) dovolání.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou
účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb. dále jen o. s. ř. ), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzované věci podala dovolatelka (nezastoupena advokátem) dne 7. listopadu 2013 u soudu prvního stupně (včasné) dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Soud prvního stupně ji usnesením ze dne 20. října 2014, č. j. 20 C 165/2011-255 (doručeným dne 3. listopadu 2014), vyzval, aby si do sedmi dnů od jeho doručení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Byla také poučena o možnosti navrhnout, aby jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby jí byl pro podání dovolání advokát ustanoven, má-li za to, že jsou u ní splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Podáním ze dne 5. listopadu 2014 (č. l. 263 spisu) dovolatelka požádala soud prvního stupně o ustanovení advokáta pro dovolacího řízení. Usnesením ze dne 15. prosince 2014, č. j. 20 C 165/2011-304, soud prvního stupně její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítl. K jejímu odvolání odvolací soud usnesením ze dne 22. května 2015, č. j. 71 Co 39/2015-344, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Následně ji soud prvního stupně usnesením ze dne 25. června 2015, č. j. 20 C 165/2011-353, vyzval, aby si do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Byť naposledy citované usnesení jí bylo doručeno dne 1. července 2015, ve stanovené lhůtě a ani doposud si advokáta pro dovolací řízení nezvolila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně v určené lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.) splněna. Nejvyšší soud (předseda senátu § 243f odst. 2 o. s. ř.) proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2015
JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu