26 Cdo 3337/2014
Datum rozhodnutí: 30.09.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.

26 Cdo 3337/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny , se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Jeremenkova 11, IČO 47672234, zastoupené JUDr. Annou Antlovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Sadová 2650/20, proti povinnému Bc. L. R. , V., o 126.595,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 4091/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. května 2013, č. j. 66 Co 1002/2012-48, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2013, č. j. 66 Co 1002/2012-48, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ), zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.
Návrhu povinného, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 10. 3. 2014, č. j. 26 EXE 4091/2012-83, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2014, č. j. 66 Co 242/2014-91, a nabylo právní moci dne 11. 6. 2014, nevyhověl s odůvodněním, že povinný nedoložil své majetkové a osobní poměry.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2014
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu