26 Cdo 3315/2015
Datum rozhodnutí: 06.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3315/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného R. M. , zastoupeného JUDr. Romanem Krmenčíkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru č. 92, proti povinným 1) AUTO D+B, s. r. o. se sídlem v Praze, Hybernská č. 1009/24, identifikační číslo osoby 27549798, a 2) D. K. , zastoupenému JUDr. Kateřinou Skoumalovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, náměstí 5. května č. 812/8, pro 1 828 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 35 EXE 1249/2012, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 3. března 2015, č. j. 22 Co 529/2014-121, takto:
Dovolání povinného 2) se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 3. března 2015, č. j. 22 Co 529/2014-121, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel netvrdí žádné skutečnosti rozhodné pro dovolací řízení, když podstata jeho námitek spočívá v nesouhlasu dovolatele se skutkovými závěry odvolacího soudu a nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. srpna 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu