26 Cdo 3297/2015
Datum rozhodnutí: 12.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3297/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ČSOB Leasing, a. s. , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 310/60, identifikační číslo osoby 63998980, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému Ing. I. S., zastoupenému JUDr. Petrem Čichovským, advokátem se sídlem v Týnci nad Sázavou, Družstevní 411, pro 239 904 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 Nc 3/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2013, č. j. 11 Co 331/2013-156, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil výrok I. usnesení ze dne 19. 4. 2013, č. j. 48 Nc 3/2008-91, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 13. 9. 2013, č. j. 48 Nc 3/2008-149, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, ze dne 18. 6. 2012, došlý soudu dne 25. 6. 2012, označený jako žaloba pro zmatečnost dle § 229 odst. 2 písm. b) a c) o. s. ř. Výrok II. téhož usnesení obvodního soudu o nákladech řízení zrušil.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním ze dne 18. 11. 2013, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Proto jej Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 3. 2015, č. j. 48 Nc 3/2008-226, vyzval, aby dovolání ve lhůtě 15 dnů od doručení doplnil tak, aby splňovalo potřebné náležitosti, dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem a dovolání jím nebo osobou s právnickým vzděláním bylo sepsáno, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 23. 3. 2015 a jeho právnímu zástupci dne 18. 3. 2015. Na výzvu reagoval povinný doplněním dovolání ze dne 23. 3. 2015, které opět vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Obvodní soud pro Prahu 1 jej opět usnesením ze dne 23. 4. 2015, č. j. 48 Nc 3/2008-232, vyzval, aby dovolání ve lhůtě 15 dnů od doručení doplnil tak, aby splňovalo potřebné náležitosti, dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem a dovolání jím nebo osobou s právnickým vzděláním bylo sepsáno, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 4. 5. 2015. Obvodní soud pro Prahu 1 též zaslal výzvu stejného obsahu právnímu zástupci povinného (usnesení ze dne 29. 5. 2015, č. j. 48 Nc 3/2008-238), která byla doručena 4. 6. 2015. Na výzvy povinný ani jeho právní zástupce (plná moc je založena na č. l. 182 a 237) nereagovali.
Z ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , plyne, že pro naplnění požadavku povinného zastoupení dovolatele je třeba, aby dovolatel, nemá-li sám právnické vzdělání, byl zastoupen advokátem a rovněž aby dovolání bylo advokátem sepsáno. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta až poté, kdy sám dovolání podal, je nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se alespoň s původním podáním písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil, a to nejpozději do uplynutí dovolací lhůty podle § 240 odst. 1 ve spojení s § 241b odst. 3 o. s. ř. Nestane-li se tak, není podmínka povinného zastoupení splněna (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2014, sp. zn. 21 Cdo 2122/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 26 Cdo 3485/2014).
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání (kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje) vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř., zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu