26 Cdo 3290/2016
Datum rozhodnutí: 05.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 3290/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobců a/ P. Ch. a b/ Ing. J. Ch. , zastoupených Mgr. Petrem Cardou, advokátem se sídlem ve Svitavách, Pod věží 121/3, proti žalovanému V. Č. , zastoupenému JUDr. Ivanou Jordovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 2917/1a, o zaplacení částky 165.858,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 C 101/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 23. dubna 2015, č. j. 69 Co 82/2015-59, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Nejvyšší soud České republiky (předseda senátu Nejvyššího soudu § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) dovolání žalovaného (dovolatele) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 23. dubna 2015, č. j. 69 Co 82/2015-59, odmítl podle § 243c odst. 1 o.s.ř., neboť neobsahuje náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o.s.ř., přičemž tyto vady (nedostatky), pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolatel včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o.s.ř.). Konkrétně v dovolání schází relevantní údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o.s.ř. považuje pro účely přípustnosti dovolání za splněné. V této souvislosti však nelze přehlédnout, že dovolatel se přípustností dovolání podle § 237 o.s.ř. nezabýval (a ani zabývat nemohl) zejména proto, že v dovolání ve skutečnosti vycházel z občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen o.s.ř. před novelou ). O tom svědčí jeho konstatování, že dovolání je přípustné v souladu s ust. § 237 odst. 1a) o.s.ř. ( o.s.ř. před novelou ) a dovolání podává z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. ( o.s.ř. před novelou ), neboť má za to, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci . Evidentně tak přehlédl, že bylo-li napadené rozhodnutí vydáno po účinnosti zákona č. 404/2012 Sb., musí dovolání vyhovovat náležitostem kladeným na tento mimořádný opravný prostředek občanským soudním řádem ve znění účinném od 1. ledna 2013 (viz § 241a odst. 2 o.s.ř.).

Vzhledem k charakteru některých dovolacích námitek je zapotřebí rovněž zdůraznit, že výtky mířící na zjištěný skutkový stav nejsou podle současné právní úpravy způsobilým dovolacím důvodem (viz § 241a odst. 1 o.s.ř. a contrario ).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. prosince 2016


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu