26 Cdo 3265/2012
Datum rozhodnutí: 15.08.2013
Dotčené předpisy: § 240 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 3265/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce A. M. , proti žalovanému statutárnímu městu Brnu , se sídlem Brno, Gajdošova 7, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 35 C 139/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. února 2011, č.j. 19 Co 324/2010-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 2. 2. 2011, č. j. 19 Co 324/2010-80, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně (soudu prvního stupně) ze dne 10. 6. 2010, č.j. 35 C 139/2008-58, kterým byla zamítnuta žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu tam specifikovaného bytu a rozhodnuto o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání.

Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 2. února 2011, Nejvyšší soud jako soud dovolací v souladu s čl. II bodem 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále o.s.ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatel požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, avšak usnesením ze dne 7. 6. 2012, č.j. 19 Co 104/2012-114, odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 21. 12. 2011, č.j. 35 C 139/2008-98, jímž tento soud návrhu dovolatele nevyhověl a zástupce k ochraně jeho zájmů v této věci mu neustanovil. Následně byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 8. 2012, č.j. 35 C 139/2008-116, vyzván, aby si ve dvouměsíční lhůtě zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel dosud neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2013

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu