26 Cdo 3254/2015
Datum rozhodnutí: 03.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3254/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/23, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská č. 445/6, proti povinné NAVY LOGISTIC, s. r. o. se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží č. 474/45, identifikační číslo osoby 27378667, zastoupené Mgr. Tomášem Kaplanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská č. 104/14, za účasti vydražitelů 1) Ing. J. R., 2) P. H., zastoupeného vydražitelkou 1), a 3) J. C., pro 2 024 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 87896/12, o dovolání vydražitelů 1) a 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2015, sp. zn. 14 Co 511/2014, 14 Co 512/2014, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání vydražitelů 1) a 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2015, sp. zn. 14 Co 511/2014, 14 Co 512/2014, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolání bylo dovolateli podáním ze dne 8. července 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. srpna 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu