26 Cdo 3253/2015
Datum rozhodnutí: 21.01.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3253/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce M. S. , zastoupeného Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem Praha 1 Nové Město, Vladislavova 1390/17, proti žalované J. K. , zastoupené JUDr. Petrem Santarem, advokátem se sídlem Praha 5 Zbraslav, Vladislava Vančury 635, o oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 18 C 126/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. února 2015, č. j. 27 Co 485/2014-116, o opravě výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 26 Cdo 3253/2015-144, takto:


Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 26 Cdo 3253/2015-144, se opravuje tak, že na místo slov Mgr. Rostislava Šustka, advokáta se sídlem Praha 1 Nové Město, Vladislavova 1390/17 , se do něj vkládají slova JUDr. Petra Santara, advokáta se sídlem Praha 5 Zbraslav, Vladislava Vančury 635 .


Odůvodnění:


Písemné vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 26 Cdo 3253/2015-144, trpí zřejmou nesprávnosti, neboť v jeho nákladovém výroku II. je na místo JUDr. Petra Santara, advokáta se sídlem Praha 5 Zbraslav, Vladislava Vančury 635 nesprávně uveden Mgr. Rostislav Šustek, advokát se sídlem Praha 1 Nové Město, Vladislavova 1390/17. Na uvedenou zřejmou nesprávnost upozornila žalovaná, která současně navrhla, aby byla opravena.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), předseda senátu opraví v rozsudku (v tomto případě v usnesení viz § 167 odst. 2 o.s.ř.) kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné rozhodnutí, které doručí účastníkům.

Jelikož se daná nesprávnost týká výroku usnesení, který je zapotřebí z tohoto důvodu opravit, bylo ve smyslu § 243b ve spojení s ustanoveními § 164 a § 167 odst. 2 o.s.ř. vydáno opravné usnesení, jímž byla tato nesprávnost opravena.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2016

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu