26 Cdo 3239/2009
Datum rozhodnutí: 23.11.2009
Dotčené předpisy:
26 Cdo 3239/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce V. H., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému M. T., o vyklizení obytné místnosti, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 7 C 337/97,

o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. ledna 2009,

č. j. 30 Co 328/2008-124, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 6. 1. 2009, č. j. 30 Co 328/2008-124, odmítl (pro opožděnost) odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Lounech (soudu prvního stupně) ze dne 9. 8. 1999, č. j. 7 C 337/97-29, jímž mu byla uložena povinnost vyklidit v rozsudku specifikovanou obytnou místnost do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalovaný (nezastoupen advokátem) podáním (jež je dle obsahu /§ 41 odst. 2 o.s.ř./ dovoláním), v němž vyjadřuje nesouhlas s napadeným rozhodnutím.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy první (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (tj. podle právních předpisů ve znění do 31. 12. 2000), dovolací soud dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem

č. 30/2000 Sb. (dále opět jen o.s.ř. ).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240

odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Z ustanovení § 241 odst. 1, odst. 2, věty druhé o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem, jenž musí dovolání také sepsat.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno

o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li

o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatel, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením ze dne 24. 6. 2009, č.j. 7 C 337/97-132, soudem prvního stupně vyzván, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel dosud neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle

§ 241 odst. 1, odst. 2, věty druhé o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2009

Doc. JUDr. Věra Korecká,CSc., v. r.

předsedkyně senátu