26 Cdo 3229/2016
Datum rozhodnutí: 10.11.2016
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3229/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně Správy železniční dopravní cesty, státní organizace , se sídlem v Praze 1, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234, proti žalovaným 1. M. P. , 2. R. P. , o zaplacení částky 13.650 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C 54/2015, o dovolání 1. žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. září 2015, č. j. 29 Co 379/2015-105, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
Žalovaný č. 1 nezastoupen advokátem napadl dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 18. 8. 2015, č. j. 6 C 54/2015-98, kterým mu nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

Dovolatel (z obsahu spisu nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání) požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením Okresního soudu v Rakovníku ze dne 7. 1. 2016, č. j. 6 C 54/2015-128, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2016, č. j. 30 Co 77/2016-175, byla jeho žádost zamítnuta.

Protože si dovolatel advokáta nezvolil, vyzval ho Nejvyšší soud usnesením ze dne 22. 9. 2016, č. j. 26 Cdo 3229/2016-183, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení pro dovolací řízení a současně ho poučil o následcích nečinnosti. Advokáta pro dovolací řízení si ani poté nezvolil a podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 5. 10. 2016 znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

V (opakované) žádosti o ustanovení zástupce neuvedl žádné nové skutečnosti, z nichž by bylo možné učinit závěr, že od posledního rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce se jeho poměry změnily. Úvaha odvolacího soudu ohledně (ne)existence předpokladů pro osvobození dovolatele od soudních poplatků není zjevně nepřiměřená, jeho právní posouzení věci, podle něhož dovolatel nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (a ustanovení zástupce z řad advokátů), odpovídá závěrům formulovaným Nejvyšším soudem např. v usnesení ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, uveřejněném pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 29 Cdo 4239/2013, uveřejněném pod číslem 49/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1554/2016.

Protože dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ), a nedostatek povinného zastoupení přes opakovanou výzvu neodstranil, Nejvyšší soud řízení o dovolání 1. žalovaného podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2016

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu