26 Cdo 3227/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
26 Cdo 3227/2010


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně M. M. , zastoupené Mgr. Janem Drapáčem, advokátem se sídlem v Zábřehu, Postřelmovská 6, proti žalovaným 1/ J. N. a 2/ P. N. , o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 6 C 11/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. května 2010, č. j. 19 Co 54/2010-66, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění: Okresní soud v Ústí nad Orlicí (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 21. července 2009, č. j. 6 C 11/2008-31, vyhověl žalobě a uložil žalovaným povinnost vyklidit a vyklizené odevzdat žalobkyni do patnácti dnů od právní moci rozsudku nemovitosti, tj. dům č. p. 299 s příslušenstvím, postavený na st. p. č. 517 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 517 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 1923/9 ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány na LV č. 569 pro obec a k. ú. M., u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště v Ústí nad Orlicí ; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudkem ze dne 25. května 2010, č. j. 19 Co 54/2010-66, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaní (nezastoupeni advokátem) doručili dne 13. července 2010 soudu prvního stupně podání označené jako dovolání. Z důvodů v něm uvedených vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o.s.ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzických osob, které nemají podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaní nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. července 2010, č. j. 6 C 11/2008-76, vyzváni, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta; současně byli poučeni o možnosti požádat soud v uvedené lhůtě o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se jim rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoliv usnesení s výzvou bylo žalovaným doručeno (obálkou III. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 19. července 2010 (§ 45 odst. 3 písm. a/ ve spojení s § 48 odst. 1 písm. d/, § 46a odst. 1 a § 46b písm. a/ o.s.ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověli. Pouze v podání doručeném soudu prvního stupně dne 19. července 2010 vznesli námitku započtení a poukázali na další skutečnosti týkající se projednávané věci.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měla právo proti žalovaným, kteří zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Miroslav F e r á k, v. r.
předseda senátu