26 Cdo 3222/2006
Datum rozhodnutí: 18.01.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 3222/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně J. V., proti žalovanému Ing. M. Ž., zastoupenému advokátem, případně proti žalované N. s.r.o., o výhružný dopis na téma soudní výpověď a odprodej bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 C 231/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. června 2006, č. j. 42 Co 265/2006-57, ve znění usnesení ze dne 3. července 2006, č. j. 42 Co 265/2006-64, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) usnesením ze dne 1. března 2006, č. j. 24 C 231/2005-15 (správně 24 C 231/2005-12), odmítl podání žalobkyně ze dne 2. listopadu 2005 ve znění jeho doplnění ze dne 21. února 2006 (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.).


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 9. června 2006, č. j. 42 Co 265/2006-57, ve znění usnesení ze dne 3. července 2006, č. j. 42 Co 265/2006-64, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I., změnil jej v nákladovém výroku II. a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.


Usnesení odvolacího soudu bylo žalobkyni doručeno náhradním způsobem (uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) dne 27. července 2006; osobně si jej vyzvedla dne 3. srpna 2006. Žalobkyně nezastoupena advokátem dne 4. srpna 2006 osobně soudu prvního stupně doručila podání, ve kterém uvedla, že se odvolává k Nejvyššímu soudu České republiky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 9. 6. 2006 (opraveného 3. 7. 2006) . Toto podání lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) považovat za dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu (a potažmo i s rozhodnutím soudu prvního stupně).


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).


Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. srpna 2006, č. j. 24 C 231/2005-68, mimo jiné vyzvána, aby si ve lhůtě 8 dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno náhradním způsobem (uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o.s.ř.) v pondělí 25. září 2006; osobně si jej vyzvedla dne 5. října 2006. Na zmíněné usnesení reagovala opět pouze vlastním podáním doručeným soudu prvního stupně dne 13. října 2006, v němž ohledně advokátního zastoupení v dovolacím řízení uvedla, že požadavku týkajícímu se zvolení si advokáta nemůže vyhovět , neboť do žádných cizích lidských rukou tuto svou při svěřit nemůže, a také to nikdy, v žádném případě neudělá .


Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalovanému Ing. M. Ž., popřípadě také obchodní společnosti N. s.r.o. (pro případ, že i ona byla žalována) v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měli jinak právo proti žalobkyni, která zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. ledna 2007


JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.


předseda senátu