26 Cdo 3219/2014
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 3219/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné M Ě S T S K Á J A T K A s.r.o. , se sídlem ve Vrchlabí, Lánovská 565, identifikační číslo osoby 47450096, zastoupené JUDr. Dagmar Satrapovou, advokátkou se sídlem v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 76, proti povinnému P. B. , za účasti manželky povinného Š. B., zastoupené Mgr. Šárkou Horáčkovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Železná 159, pro 255 139 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí 56, pod sp. zn. 083 EX 909/12, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. května 2014, č. j. 28 Co 182/2014-69, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Oprávněná je povinna zaplatit manželce povinného Š. B. na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4 970 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právní zástupkyně Mgr. Šárky Horáčkové.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2014, č. j. 28 Co 182/2014-69, jímž odvolací soud změnil usnesení soudního exekutora JUDr. Kamila Součka, Exekutorský úřad Náchod, ze dne 21. 2. 2014, č. j. 083 EX 909/12-41, tak, že soudní exekutor nenahrazuje prohlášení vůle manželky povinného k výpovědi a žádosti o výplatu odbytného ze smlouvy č. 6575954317, uzavřené s Českou pojišťovnou a. s., není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dále o. s. ř. (srov. část první, čl. II., bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb), neboť odvolací soud otázku procesního práva ohledně (ne)možnosti postižení majetkových práv manžela povinného (tj. rovněž přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu či postižením jiných majetkových práv manžela povinného) podle § 262a odst. 3 o. s. ř. (užitého subsidiárně se zřetelem k § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb, o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v exekučním řízení zahájeném před 1. 1. 2013 posoudil v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 4525/2014, uveřejněné na webových stránkách Nejvyššího soudu), a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu