26 Cdo 3218/2015
Datum rozhodnutí: 21.01.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 231 odst. 2 obch. zák. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3218/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Bytového družstva Benkova 1696 a 1697 , se sídlem v Praze 4 - Chodově, Benkova 1697/11, IČO 26715708, zastoupeného Mgr. Tomášem Maxou, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Petrská 1136/12, proti žalovaným 1. M. N. , a 2. L. N. , zastoupeným Mgr. Kamilem Fotrem, advokátem se sídlem v Praze 9 Horních Počernicích, Náchodská 760/67, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 51 C 360/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 30 Co 356/2014-81, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. 1. 2014, č. j. 51 C 360/2012-38, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal vyklizení tam specifikovaného družstevního bytu s tvrzením, že exekučním příkazem byla postižena členská práva a povinnosti 1. žalovaného, a tím žalovaným zaniklo společné členství v bytovém družstvu a nájem k předmětnému družstevnímu bytu. Dovolání není podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Otázkou obnovení členských práv a povinností v bytovém družstvu, které byly postiženy exekučním příkazem, se již dovolací soud zabýval (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2015, sp. zn. 31 Cdo 2827/2012, uveřejněný pod číslem 109/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a dospěl k závěru, že nebyla-li vymáhaná povinnost splněna z prostředků získaných postižením členských práv a povinností, členství v družstvu, zaniklé v důsledku exekuce postihující členská práva a povinnosti, se obnoví, zaniknou-li účinky exekučního příkazu, jímž byly členská práva a povinnosti postiženy. Jestliže odvolací soud zjistil, že exekuce, v níž byl mj. vydán i exekuční příkaz k postižení členských práv a povinností 1. žalovaného v bytovém družstvu, byla k návrhu oprávněného zastavena a celý vypořádací podíl (který žalobce zaslal po vydání exekučního příkazu exekutorovi) byl po zastavení exekuce zaslán exekutorem zpět žalobci, pak šlo přesně o situaci upravenou v § 231 odst. 2 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, mající za následek obnovení členství žalovaných v bytovém družstvu. Byla-li exekuce pravomocně zastavena a celý vypořádací podíl byl bytovému družstvu vrácen zpět, pak zjevně exekuce postižením členských práv a povinností 1. žalovaného v družstvu (jak se mylně domnívá dovolatel) provedena nebyla, neboť k uspokojení pohledávky oprávněného v exekuci z vypořádacího podílu (tedy z prostředků získaných postižením členských práv a povinností, členství v družstvu) nedošlo, a to ani částečně. Skutečnost, že dovolatel (bytové družstvo) zaslal po vydání exekučního příkazu (předtím než jeho účinky zastavením exekuce zanikly viz § 47 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012) vypořádací podíl exekutorovi, není pro závěr, zda došlo podle § 231odst. 2 obch. zák. k obnovení členství žalovaných v bytovém družstvu, významná. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.). Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. ledna 2016 JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu