26 Cdo 3208/2015
Datum rozhodnutí: 13.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3208/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému A. M. B. , za účasti manželky povinného B. S., zastoupené Pavlem Uhlem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského č. 1107/15, pro 52 667 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1820/2012, o dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2015, č. j. 19 Co 81/2015-79, takto:

Dovolání manželky povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. dubna 2015, č. j. 19 Co 81/2015-79, kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. září 2014, č. j. 14 EXE 1820/2012-35, o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 12. února 2013, č. j. 14 EXE 1820/2012-14, ve vztahu k manželce povinného, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v dovolatelkou namítaných otázkách v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, zda ve vykonávacím řízení (v exekuci) platí, že výkon rozhodnutí (exekuci) lze podle ustanovení § 268 odst. 1, odst. 4 a § 269 odst. 1 o. s. ř. zastavit (částečně zastavit) ve vztahu ke třetímu subjektu (odlišnému od oprávněného a povinného) jako takovému, nýbrž za zákonem stanovených předpokladů jen ve vztahu ke konkrétním věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám tohoto třetího, srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2012, sp. zn. 20 Cdo 1561/2012, a k otázce, zda je obecný soud v řízení o zastavení exekuce oprávněn a povinen přerušit řízení a předložit věc Ústavnímu soudu pro případ, že aplikuje normu, o jejíž ústavnosti mohou být dány pochyby, srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2007, sp. zn. 33 Odo 768/2005] a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak. S ohledem na výše uvedené v dovolacím řízení nelze pokračovat. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání manželky povinného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu