26 Cdo 3176/2011
Datum rozhodnutí: 12.06.2012
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 3176/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně E. V. , zastoupené JUDr. Zdeňkem Svobodou, advokátem se sídlem Sokolov, Staré nám. 67, proti žalovanému městu Sokolov , se sídlem Sokolov, Rokycanova 1929, zastoupenému JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem Karlovy Vary, Jiráskova 2, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp.zn. 9 C 261/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. dubna 2011, č.j. 61 Co 117/2011-83, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Plzni (soud odvolací) rozsudkem ze dne 20. 4. 2011, č. j. 61 Co 117/2011-83, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Sokolově (soudu prvního stupně) ze dne 6. 8. 2010, č.j. 9 C 261/2009-58, jímž byla zamítnuta žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu tam specifikovaného bytu, kterou dal žalovaný žalobkyni dne 27. 10. 2009, a rozhodnuto o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu, jenž jí byl doručen dne 11. 5. 2011, podala žalobkyně (zastoupena advokátem) dne 16. 6. 2011 tzv. blanketní dovolání, v němž chyběl údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá.
Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle § 241b odst. 3 věty první o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, nemůže být prodloužena a její zmeškání nelze prominout (srov. § 55, § 58 odst. 1, § 240 odst. 2 věta první o.s.ř.); jejím marným uplynutím se proto původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými a k opožděnému doplnění dovolání dovolací soud nemůže přihlédnout. Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o.s.ř.), se stává po uplynutí lhůty k podání dovolání bezpředmětnou.
Jelikož v projednávané věci žalobkyně v dvouměsíční dovolací lhůtě (tj. do 16. 8. 2011) podala toliko blanketní dovolání (jež neobsahovalo údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek odvolacího soudu napadá), které náležitě nedoplnila ani přes výzvu soudu prvního stupně (usnesení z 29. 6. 2011, č.j. 9 C 261/2009-88), marným uplynutím této lhůty se tak vady dovolání staly neodstranitelnými. Protože pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
S ohledem na výše uvedené proto dovolací soud dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly (dle obsahu spisu) v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. června 2012

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu