26 Cdo 3165/2005
Datum rozhodnutí: 15.02.2006
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 107 odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 3165/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce B. G., zastoupeného advokátem, proti žalované B. d., spol. s r.o., vymazané z obchodního rejstříku dne 21. 1. 2006, o zaplacení částky 110.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 173/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. dubna 2002, č.j. 6 Co 719/2002-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 11. 4. 2002, č.j. 6 Co 719/2002-72, potvrdil rozsudek ze dne 16. 11. 2001, č.j. 10 C 173/2001-40, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích (soud prvního stupně) uložil žalované zaplatit žalobci částku 110.000,- Kč s příslušenstvím do tří dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost odůvodnila podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a v němž navrhla, aby rozhodnutí soudů obou stupňů byla zrušena a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobce ve svém dovolacím vyjádření navrhl, aby dovolání bylo jako nepřípustné odmítnuto.

V průběhu dovolacího řízení byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 6. 2003, č.j. 12 K 34/2003-18, prohlášen konkurz na majetek žalované. Vzhledem k účinkům prohlášení konkurzu bylo dovolací řízení ze zákona přerušeno (§ 14 odst. 1 písm. c/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů). Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 3. 2005, č.j. 12 K 34/2003-123, byl konkurz na majetek úpadce (žalované) zrušen z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu; zrušením konkurzu zanikly účinky prohlášení konkurzu. Jak bylo zjištěno z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8508, byla žalovaná obchodní společnost vymazána ke dni 21. 1. 2006 z obchodního rejstříku.

Podle § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Podle § 107 odst. 1 o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračovat, soud rozhodne usnesením.

Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o.s.ř.).

Podle § 107 odst. 5 věty první o.s.ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Z ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně; ustanovení § 92 a 95 až 99 a § 107a o.s.ř. však pro dovolací řízení neplatí.

Protože v projednávané věci žalovaná výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti (způsobilost být účastníkem řízení), aniž by měla právního nástupce, Nejvyšší soud pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 107 odst. 5 věty první o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu