26 Cdo 3156/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 3156/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné obce Hrazany se sídlem v Hrazanech, Hrazánky č. 7, identifikační číslo osoby 00249670, zastoupené JUDr. Petrem Ulmannem, advokátem se sídlem v Liberci, Jestřábí č. 974/1, proti povinným 1) J. M. , a 2) M. M. , zastoupeným Mgr. Janem Lehovcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlážděná č. 1586/4, pro splnění povinnosti povinných obnovit předchozí pokojný stav, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 23 EXE 2464/2013, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. února 2015, č. j. 29 Co 10/2015-132, takto:

Dovolání povinných se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. února 2015, č. j. 29 Co 10/2015-132, kterým změnil usnesení Okresního soudu v Benešově ze dne 10. října 2014, č. j. 23 EXE 2464/2013-104 tak, že se exekuce, jejímž vedením Okresní soud v Benešově pověřil ze dne 30. prosince 2013, č. j. 23 EXE 2464/2013-27, soudního exekutora JUDr. Stanislava Pazderku, Exekutorský úřad Písek, nezastavuje a nerozhoduje se o náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení a náhradě nákladů soudního exekutora, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatelů je jejich nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu, zda před podáním návrhu na zahájení exekuce došlo ke splnění povinnosti uložené exekučním titulem).

V posuzované věci neobstojí ani argument dovolatelů, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo překvapivé. Odvolací soud rozhodl podle návrhu uvedeného v odvolání a od jeho obsahu se neodchýlil, a vzhledem k tomu, že odvolání oprávněného bylo povinným doručeno dne 20. listopadu 2014 a též se k němu podáním ze dne 8. prosince 2014 vyjádřili, nemohlo dojít k překvapivému rozhodnutí, když odvolací soud dospěl k závěru, že doposud ke splnění povinnosti uložené exekučním titulem nedošlo.

V dovolacím řízení nelze pro výše uvedené nedostatky pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu