26 Cdo 3152/2005
Datum rozhodnutí: 16.01.2007
Dotčené předpisy:
26 Cdo 3152/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce města M., zastoupeného advokátem, proti žalovanému J. B., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp.zn. 11 C 776/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. června 2005, č.j. 6 Co 1263/2005-93, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 30. 6. 2005, č.j. 6 Co 1263/2005-93, potvrdil rozsudek ze dne 25. 3. 2005, č.j. 11 C 776/2004-78, kterým Okresní soud v Písku (soud prvního stupně) uložil žalovanému povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v domě č.p. 776 v M., ul. Čs. Armády a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu (v podání mylně uvedeno usnesení ) podal žalovaný (nezastoupen advokátem) včasné dovolání, které blíže neodůvodnil; současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. Dovolání nebylo žalovaným vlastnoručně podepsáno, a není z něj ani patrno, jaký účel je podáním (posuzováno podle obsahu) sledován.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 věty první o.s.ř., pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ustanovení § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Soud prvního stupně usnesením ze dne 11. 10. 2005, č.j. 11 C 776/2004-104, jež bylo uloženo na poště 18. 10. 2005, a u kterého tak účinky doručení nastaly 21. 10. 2005, žalovaného vyzval k odstranění nedostatku podání v dotčeném směru (doplnění vlastnoručního podpisu žadatele) ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení, a poučil jej o možných následcích v případě, že podání nebude ve stanovené lhůtě doplněno.

Protože žalovaný vady svého podání v určené lhůtě neodstranil, a absence vlastnoručního podpisu brání ve věcném projednání dovolání v rámci dovolacího řízení, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podání označené jako dovolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení (dle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. ledna 2007

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu