26 Cdo 3143/2009
Datum rozhodnutí: 20.07.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
26 Cdo 3143/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce J. B. , proti žalované I. B. , o určení, že vyklizení bytu není vázáno na náhradní ubytování, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp.zn. 41 C 325/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. dubna 2009, č.j. 42 Co 121/2009-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 15. 4. 2009, č.j. 42 Co 121/2009-41, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku (soudu prvního stupně) ze dne 16. 1. 2009, č.j. 41 C 325/2008-27, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce domáhal určení, že povinnost žalované vyklidit v rozsudku specifikovaný byt do 15 dnů od zajištění náhradního ubytování uložená rozsudkem soudu prvního stupně ze dne 5. 11. 2002, sp.zn. 16 C 122/2002, není vázána na zajištění náhradního ubytovaní, a dále rozhodnuto o nákladech řízení před soudem prvního stupně; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které vzal podáním doručeným soudu prvního stupně dne 29. 3. 2010 v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalované v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalobci, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. července 2010

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu