26 Cdo 3131/2015
Datum rozhodnutí: 13.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
26 Cdo 3131/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu
JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Generali Pojišťovna a. s. se sídlem v Praze 2, Bělehradská č. 132, identifikační číslo osoby 61859869, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1326/5, proti povinné P. H. , za účasti vydražitele Ing. I. H., pro 1 440 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha východ, pod sp. zn. 081 EX 21112/12, o dovolání dražitelky J. H., (dále jen dražitelka ), proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. února 2015, č. j. 26 Co 74/2014-446, takto:

Dovolání dražitelky se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání dražitelky proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. února 2015, č. j. 26 Co 74/2014-446, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce, zda závada na straně dražitelky (jejím technickém zařízení, při přenosu dat mezi jejím poskytovatelem internetu a jejím počítačem) v rámci elektronické dražby podle ustanovení § 336o o. s. ř. ve znění účinném do 31. prosince 2012 představuje porušení zákona při provedení dražby podle ustanovení § 336k odst. 3 o. s. ř. v tomtéž znění, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 2972/2013, uveřejněné pod číslem 21/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu