26 Cdo 3114/2011
Datum rozhodnutí: 13.11.2012
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
26 Cdo 3114/2011-172
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce S. R. , bytem v O., proti žalované M. K. , bytem v P., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 C 118/2008, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. února 2011, č. j. 19 Co 23/2011-160, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně (soud odvolací) usnesením ze dne 8. 2. 2011, č. j. 19 Co 23/2011-160, potvrdil usnesení Okresního soudu v Prostějově (soud prvního stupně) ze dne 15. 11. 2010, kterým zastavil dovolací řízení (z důvodu nezaplacení soudního poplatku z dovolání) a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná (nezastoupena advokátem) podáním ze dne 11. 4. 2011, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ) pokládat za dovolání proti usnesení odvolacího soudu.
Dovolání není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.
Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé (k pojmu věc sama srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné pod č. 61/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení téhož soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 1997, pod č. 88). Přípustnost dovolání nezakládá ani § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení dovolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání, v jejich taxativních výčtech není vyjmenováno.
Dovolací soud proto bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost, aniž se zabýval otázkou nedostatku povinného zastoupení dovolatelky.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci podle obsahu spisu nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. listopadu 2012 Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu