26 Cdo 3112/2013
Datum rozhodnutí: 17.04.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 3112/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně M. V. , Z., zastoupené JUDr. Janem Juračkou, advokátem se sídlem Znojmo, Tovární 7, proti žalovanému AGROPODNIK ZNOJMO, a. s., se sídlem Znojmo, Dvořákova 2924/21, IČ: 46902180, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 23 C 16/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2013, č. j. 19 Co 69/2013-97, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně podala včasné dovolání proti rozsudku ze dne 29. 5. 2013, č. j. 19 Co 69/2013-97, jímž Krajský soud v Brně (odvolací soud) potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Znojmě (soudu prvního stupně) ze dne 8. 1. 2013, č. j. 23 C 16/2012-69, ve věci samé ve znění, že se zamítá návrh, aby bylo určeno, že výpověď z nájmu bytu ze dne 9. 3. 2012, daná žalobkyni žalovaným, a kterou žalovaný vypovídá nájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, který se nachází v I. nadzemním podlaží bytového domu, na ulici ve Z., je neplatná, a dále i ve výroku o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/12013 Sb.) dále jen o.s.ř. , odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o.s.ř.), což je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sen.zn. 29 NSCR 55/2013). Z dovolání musí být také patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny (má-li je dovolatel za dosud neřešené), případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které "ustálené rozhodovací praxe" se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Pokud dovolatelka dovozuje přípustnost dovolání z toho, že se jedná o řešení otázky hmotného práva, která má být dovolacím soudem posouzena jinak , je třeba podotknout, že takovéto vymezení obsahově neodpovídá (ve smyslu § 237 o.s.ř.) požadavku, aby dovolacím soudem (již dříve) vyřešená právní otázka byla (dovolacím soudem) posouzena jinak (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 29 ICdo 43/2013).
Nad rámec uvedeného je možno podotknout, že ostatně napadené rozhodnutí je v souladu s judikaturou dovolacího soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. 26 Cdo 1865/2004, uveřejněné pod číslem 51/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, pokud jde o naplnění výpovědního důvodu; a rozhodnutí ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2513/2012, pokud jde o absenci závazku pronajímatele zajistit nájemci bytovou náhradu).
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 17. dubna 2014

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu