26 Cdo 3101/2014
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 78 písm. a) předpisu č. 120/2001Sb. ve znění do 28.09.2005, § 79 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění do 28.09.200526 Cdo 3101/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné Uigaran s. r. o. , se sídlem v Olomouci, Šemberova 66/9, IČO 28651626, zastoupené Mgr. Markem Gocmanem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 438/219, proti povinnému V. V. , P., za účasti manželky povinného M. V., bytem L., oběma zastoupeným JUDr. Ivem Bubrjakem, advokátem se sídlem v Kroměříži, Soudní 1293/14, pro 1.000.000 Kč s příslušenstvím, o zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 32 EXE 1249/2011, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. února 2014, č. j. 40 Co 656/2013-493, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Povinný a jeho manželka napadli dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě
pobočky v Olomouci (odvolacího soudu) ze dne 27. 2. 2014, č. j. 40 Co 656/2013-493, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově (soud prvního stupně) ze dne 19. 4. 2013, č. j. 32 EXE 1249/2011-448, kterým zamítl jejich návrh na zastavení exekuce nařízené usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 6. 2011, č. j. 32 EXE 1249/2011-23. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , neboť napadené usnesení je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka vymezená v dovolání byla posouzena jinak. Dovolatelé považovali za významnou otázku, zda exekutorský zápis může být způsobilým exekučním titulem, schází-li na něm podpis jednoho z účastníků tohoto zápisu. Předmětný exekutorský zápis ze dne 8. 7. 2003, který je exekučním titulem, sepsali P. P. jako věřitel a Stavební podnik Přerov s. r. o., se sídlem v Přerově, Husova 2/2846, IČO 48396338 (později vymazaný z obchodního rejstříku), zastoupený jednatelem V. V., a V. V. jako dlužníci, kteří se zavázali zaplatit dluh (za podmínek tam stanovených) ve výši 2.500.000 Kč společně a nerozdílně. Exekutorský zápis za dlužníky podepsal V. V. a jeho totožnost byla řádně ověřena. Jen ze skutečnosti, že exekutorský zápis podepsala za oba dlužníky stejná osoba, nelze dovozovat neplatnost celého zápisu (srovnej mutatis mutandi rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3418/2008, ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008, týkající se platnosti kupní smlouvy uzavřené za obě smluvní strany stejnou osobou) a jen proto nemůže být exekutorský zápis jako celek neplatný. Nelze ani přehlédnout, že exekuce byla nařízena jen vůči povinnému, tedy jen vůči jednomu z dlužníků, který se v exekutorském zápise zavázal splnit dluh společně a nerozdílně s dalším dlužníkem. I kdyby snad exekutorský zápis neměl vůči dalšímu dlužníkovi všechny zákonem požadované náležitosti, nemělo by to za situace, kdy tyto náležitosti ve vztahu k povinnému splňuje vliv na jeho vykonatelnost (a platnost) vůči povinnému. Otázka platnosti, materiální či formální vykonatelnosti exekutorského zápisu ve vztahu k Stavebnímu podniku Přerov s. r. o. není proto pro právní posouzení věci významná. Námitkami, jimiž dovolatelé zpochybňují správnost skutkových zjištění a tvrdí, že řízení má vady, navíc uplatnili jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud proto dovolání povinného a jeho manželky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. O návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí [§ 243 písm. a) o. s. ř.], který neshledal důvodným, dovolací soud v souladu se svou ustálenou praxí nerozhodoval. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. ledna 2016
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu