26 Cdo 3101/2006
Datum rozhodnutí: 06.12.2006
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.

26 Cdo 3101/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce města Š.,zast. advokátem, proti žalované A. Š., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 C 102/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 24. dubna 2006, č.j. 12 Co 1119/2005-49, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 24. dubna 2006, č.j. 12 Co 1119/2005-49, změnil výrok II. rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 9. srpna 2005, č.j. 15 C 102/2005-20, tak, že žalovaná je povinna předmětný byt č. 8, I. kat., o velikosti 1 + 1, nacházející se ve 2. podlaží domu čp. 1571/19, v ulici J., v Š. vyklidit a vyklizený předat žalobci do patnácti dnů od zajištění náhradního ubytování; v ostatních výrocích (I. a III.) zůstal tento rozsudek obsahově nedotčen. Odvolací soud současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení před soudy obou stupňů.


Dovoláním ze dne 21. července 2006 napadla žalovaná výše uvedený rozsudek odvolacího soudu v jeho měnícím výroku a požaduje, aby dovolací soud přezkoumal rozsudek odvolacího soudu z důvodů v dovolání uvedených.


Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 22. srpna 2006, č. j. 15 C 102/2005-60, žalovanou vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň byla žalovaná poučena o následcích nesplnění výzvy, a to o zastavení dovolacího řízení.


Žalovaná na výzvu reagovala podáním ze dne 1. září 2006, ve kterém sdělila, že se dohodla na právním zastoupení s advokátkou Mgr. A. H., jež je na dovolené a po jejím návratu ve druhé polovině září dojde k sepsání dovolání a předložení plné moci zvolenou advokátkou.


Jelikož do 26. září 2006 nedošlo k předložení plné moci advokátky Mgr. H. popř. jiného advokáta, vyzval soud prvního stupně tohoto dne žalovanou, aby ve lhůtě sedmi dnů splnila podmínku zastoupení dovolatele advokátem, a zároveň ji poučil o následcích nesplnění výzvy o zastavení dovolacího řízení.


Žalovaná na výzvu osobně jí doručenou dne 4. října 2006 nereagovala a ve stanovené lhůtě a ani do doby vydání tohoto usnesení si pro dovolací řízení advokáta či notáře nezvolila.


Podle § 241 odst. 1 věty první, odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Jedná se o zvláštní podmínku dovolacího řízení týkající se dovolatele v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání, nebo je alespoň nedoložila jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího odstranění nelze o dovolání věcně rozhodnout.


V posuzované věci, jak již bylo shora uvedeno, žalovaná ani po výzvě soudu si ve stanovené lhůtě nezvolila advokáta a neučinila tak dosud. Taktéž neprokázala a ani netvrdila, že by sama měla právnické vzdělání.


Z toho je zřejmé, že nebyl odstraněn nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, ačkoli žalovaná byla o důsledcích nesplnění výzvy poučena.


Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci žádné náklady v řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 6. prosince 2006


JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.


předseda senátu