26 Cdo 3065/2007
Datum rozhodnutí: 13.06.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 3065/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce s. m. O. m. o. M. H. a H., zastoupeného advokátkou, proti žalované J. T., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 56 C 295/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2007, č.j. 42 Co 579/2006-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 5. 1. 2007, č.j. 42 Co 579/2006-36, potvrdil rozsudek ze dne 2. 3. 2006, č.j. 56 C 295/2005-8, kterým Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku byt č. 6, o velikosti 1+1 s příslušenstvím ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 1974 na ulici Bílá, č.or. 4 v O. M. H., a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas s napadeným rozsudkem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem

a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 4. 2007, č.j. 56 C 295/2005-45, aby si ve stanovené lhůtě zvolila právním zástupcem advokáta pro dovolací řízení, předložila jeho plnou moc a prostřednictvím tohoto zástupce podala řádné dovolání; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno, jakož i o tom, že má možnost za splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Na uvedené usnesení žalovaná nereagovala a nedostatek právního zastoupení do současné doby neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. června 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu